۸ واحد آموزشی ضیاء آباد نیازمند بهسازی و مقاوم سازی