قهرمان در خواب / رونمایی از پرسپولیس پر ستاره


تصاویر نیم صفحه رو،مه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8211207/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار